Tlačové správy


1. tlačovú správu za rok 2018, výzvu na prihlásenie aktivít si môžete stiahnuť tu.

 

20. august 2018: Ministerstvo kultúry pred začiatkom samotných Dní európskeho kultúrneho dedičstva vydalo tlačovú správu so súhrnom podujatí (nielen inštitúcii spadajúcich pod MK) za jednotlivé kraje.