Detail aktivity

Pamiatka:
Oravský hrad
Typ:
Hrady, zámky, opevnenia, bašty
Podujatie:
Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení
Typ:
Výstava, expozícia
Miesto / adresa:
Oravský hrad 1
Mesto:
Oravský Podzámok
Popis:
Uhorské protihabsburské stavovské povstania v 17. a 18. storočí predstavujú fenomén, ktorého priebeh a dôsledky tvoria neoddeliteľnú súčasť dejín území niekdajšieho Uhorska, prinajmenšom tiež však Moravy, Sliezska, Poľska či Rakúska. Kurucké vojny výrazne ovplyvnili nielen mocenskopolitické aspekty vývoja v Uhorsku, ale zásadným spôsobom zasiahli i do hospodárskeho a sociálneho života šľachty a poddaných obyvateľov. Druhotne sa ich odkaz veľmi výrazne prejavil aj v umení a kultúre krajín, ktorých sa stavovské povstania bezprostredne dotýkali, čo platí predovšetkým o dnešnom Slovensku, východnej Orave a Tešínsku. Napriek tomu, že problematike kuruckých povstaní už bola v doterajšej historiografii venovaná veľká pozornosť, niektoré aspekty, a to najmä dopad týchto udalostí v konkrétnych regiónoch, poskytujú ďalšie možnosti na nový výskum.

Výstava „Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení“ sa koná v rámci cezhraničnej spolupráce Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a Muzea Těšínska v Českom Těšíne, ktorá je súčasťou schváleného európskeho medzinárodného projektu rovnomenného názvu, kód projektu SK/FMP/03/018, OP SC 2007 – 2013, Fond mikroprojektov.

Jedným z cieľov výstavy je komparácia dôsledkov kuruckých povstaní v navzájom geograficky nesúvisiacich územiach, ktoré tieto udalosti vzájomne prepojili.

Výstava bude sprístupnená verejnosti v priestoroch Oravského hradu od 7. 9. 2011 a potrvá do 7. 11. 2011.
Sprístupnenie:
Pamiatka slúži bežne na prehliadky
Vzťah k DEKD:
Podujatie sa koná nezávisle od DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Pondelok, 7.9.2020 od 12:30
Vstupné:
Zadarmo
Organizátor:
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v spolupráci s Muzeom Těšínska v Českom Těšíne
Webstránka:
http://www.oravamuzeum.sk
Telefón:
0435816114

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD