Ako sa stať členom

Členstvo v združení môže byť riadne, mimoriadne, alebo čestné.

 

Riadne členstvo vzniká prijatím prihlášky v rade združenia a zaplatením vstupného /zápisného/. Riadnymi členmi sú obce a historické mestá, alebo ich časti s právnou subjektivitou. Mimoriadne a čestné členstvo vzniká rozhodnutím snemu alebo rady. Mimoriadnymi členmi sú právnické, alebo fyzické osoby, ktoré majú záujem o činnosť združení, v súlade s jeho poslaním. Prihláška riadneho a mimoriadneho člena na stiahnuti TU.

 

Členské príspevky

Členské príspevky sú jednorazové vstupné /zápisné/ a pravidelné ročné.

 

Vstupný príspevok /zápisné/ sa poukazuje súčasne s podaním prihlášky. Pre riadnych členov sa určuje v závislosti od celkového počtu obyvateľov takto:

- do 10 000 obyvateľov 50 EUR

- od 10 000 obyvateľov 100 EUR

- nad 50 000 obyvateľov 200 EUR

 

Ročný príspevok platia riadni členovia združenia na účet združenia jedenkrát ročne najneskôr do 30. 6. príslušného kalendárneho roka takto:

- do 1 000 obyvateľov 20 EUR

- do 50 000 obyvateľov 0,03 EUR na obyvateľa

- od 50 do 100 000 obyvateľov 0,02 EUR na obyvateľa

- nad 100 000 obyvateľov 0,01 EUR na obyvateľa