Dokumenty

Dňa 24.mája 2011 sa konal XIV. snem združenia, na ktorom boli schválené dokumnenty: zmena stanov, program na nasledujúce obdobie, rozpočet a uznesenie snemu.