Stanovy

Zmena stanov schválená na XIV. sneme ZHMaO dňa 24.5.2011. Dokument