Tlačové správy

Zvolen, 21. marec 2013

Tlačová správa

Združenie historických miest a obcí na XVI.  Sneme ZHMaO SR bilancovalo svoje pôsobenie, ktoré sa v prvom rade opiera o angažovanosť jednotlivých členských miest a obcí. Snem otvoril a viedol predseda združenia Mgr. Pavol Balžanka.

Na Sneme vystúpili so svojimi príspevkami pozvaní zástupcovia partnerských inštitúcií: Mgr. Elena Jášeková, riaditeľka odboru ochrany pamiatkového fondy Ministerstva kultúry SR a Mgr. Peter Škulavík (odbor štátneho informačného systému) z Pamiatkového úradu SR. Snem prijal a uvítal dvoch nových členov združenia: Mesto Modru, ktoré zastupovala primátorka mesta Ing. arch. Hana Hlubocká a obec Dudkovce, ktorú zastupoval starosta Mgr. Marián Uhrina.

Do programu Snemu boli zahrnuté aj prezentácie, ktorých cieľom bolo ponúknuť (poskytnúť) samosprávam inšpirácie a podnety v oblasti záchrany a obnovy pamiatok ako aj propagácie a vzdelávania verejnosti. Prezentácia obnovy banskoštiavnickej kalvárie, ktorú predniesla Ing. arch. Katarína Vošková, PhD. z Fakulty architektúry STU v Bratislave, priblížila proces záchrany tohto unikátneho barokového komplexu od počiatočnej iniciatívy, cez založenie správcovského fondu až po priebeh obnovy.  Prezentácia podujatia Bránami mesta Modry (konaného v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2012), ktorú predniesla Ing. arch. Andrea Bachorecová z MsÚ Modra, predstavila širokú škálu aktivít, ktoré Mesto Modra v spolupráci s miestnymi inštitúciami a aktívnymi občanmi pripravilo pre svojich obyvateľov. Programový manažér združenia RNDr. Juraj Paučula prezentoval pripravované aktivity združenia, ktorými sú koordinácia Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2013 a súťaž Fotozážitky s pamiatkami.

 

V bohatej a plodnej diskusii účastníci snemu reflektovali / poukazovali na viaceré problémy / otázky:

-       potreba rozšírenia členskej základne a zvýšenie účinku / sily združenia,

-       participácia alebo podnety združenia v legislatívnom procese (stavebný zákon, pamiatkový zákon...)

-       úloha samospráv v kultivovaní života komunít (ponuka programov a aktivít, ktoré ľudia chcú a sú im osožné – v kontraste s „otupujúcou“ masmediálnou zábavou)

-       potreba dostať do verejnoprávnych médií programy, ktoré približujú kultúrne dedičstva miest a obcí,

-       predstavenie aktivít niektorých členských miest a obcí v oblasti obnovy a prezentácie pamiatok.

 

V závere snemu delegáti schválili správu o činnosti, správu o hospodárení, rozpočet na rok 2013 a návrh hlavných úloha na ďalšie obdobie.

 

JP

 

 

Banská Štiavnica, 7. máj 2013

Združenie historických miest a obcí SR  vyhlásilo 3. ročník súťaže „Fotozážitky s pamiatkami“. Súťaž je určená pre mládež do 21 rokov a je súčasťou medzinárodnej International Heritage Photographic Experience.

Cieľom súťaže je podporiť záujem detí a mládeže o naše kultúrne dedičstvo. V uplynulých ročníkoch sa prostredníctvom súťaže mnoho mladých ľudí pripojilo k poznávaniu a tvorivému sprostredkovaniu osobitých pohľadov na pestrú škálu pamiatok Slovenska.

Prihlasovanie súťažných fotografií do aktuálneho ročníka prebieha na stránke www.zhmao.sk. Termín uzávierky je 7. júna 2013.

Autori  troch víťazných fotografií budú ocenení na slávnostnom otvorení Dní európskeho kultúrneho dedičstva v Košiciach v septembri 2013.  Tridsať najlepších fotografií bude vybraných pre putovnú výstavu, ktorá bude inštalovaná  od septembra 2013 do augusta 2014 v niekoľkých mestách na Slovesnku.

 

Bratislava, 13. september 2012

Tlačová správa k slávnostnému otvoreniu Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2012.

 

Ružomberok, 24.2.2012

 

24.2.2012 sa na pôde historickej radnice mesta Ružomberok konalo zasadnutie Rady Združenia historických miest a obcí Slovenskej republiky. Prítomní primátori a starostovia, zástupcovia členských miest a obcí ako aj spolupracujúci odborníci kladne bilancovali pôsobenie združenia v uplynulom období, ktoré sa v prvom rade opiera o angažovanosť jednotlivých členských miest a obcí. V nadchádzajúcom čase budú historické mestá a obce oslovené kanceláriou združenia, aby sa zapojili do celoeurópskej aktivity Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2012, ako aj do iných projektov združenia, či už v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, partnermi z Čiech, alebo ďalších.

Združenie aj tento rok bude koordinovať súťaž FOTOZÁŽITKY S PAMIATKAM v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, ktorá je súčasťou celosvetovej súťaže International Heritage Photographic Experience. Autori víťazných fotografií budú ocenení vecnými cenami a medzinárodnými diplomami, fotografie budú uverejnené v katalógu víťazov a vystavené v európskych inštitúciách. Tridsať najlepších fotografií bude vystavených v rámci podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2012 v niekoľkých mestách na Slovensku. Cieľom súťaže je podporiť záujem mladých ľudí (vo veku do 21 rokov) o naše kultúrne dedičstvo a poznávať dedičstvo iných krajín.

Prítomní členovia poukázali na potrebu aktívnejšieho zapojenia sa do súťaže  Kultúrna pamiatka roka, ktorá je organizovaná v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a Nadáciou SPP ako ocenenie za najlepšie výsledky pri záchrane historického prostredia miest a obcí.

Jednou z priorít činnosti bude aj rozvoj spolupráce so Združením historických sídiel Čiech, Moravy a Sliezska (SHSČMS) založenej najmä na vzájomnej výmene skúseností.

Rada ZHMaO SR sa predbežne uzniesla na mieste nasledujúceho zasadnutia a snemu, ktoré by sa mali konať v meste Zvolen

 

Viac informácií nájdete na www.zhmao.sk.

Združenie Historických Miest a Obcí Slovenskej Republiky (ZHMAO) vzniklo na základe iniciatívy primátorov a starostov najvýznamnejších historických miest a obcí SR na ustanovujúcom sneme, ktorý sa konal v Banskej Štiavnici dňa 29.9.1995.

Cieľom združenia je podporovať regeneráciu, oživenie historických jadier miest a obcí Slovenska a prezentovať kultúrne hodnoty a tradície, ktoré sú významnou súčasťou európskej kultúry.

(členovia združenia: http://www.zhmao.sk/clenovia-zdruzenia.html)

 

 

24.5.2011

Na svojom výročnom XIV. Sneme ZHMaO SR v Banskej Štiavnici prítomní primátori a starostovia kladne bilancovali pôsobenie združenia, ktoré sa v prvom rade opiera o angažovanosť jednotlivých členských miest a obcí. V nadchádzajúcom čase budú historické mestá a obce oslovené kanceláriou združenia, aby sa zapojili do celoeurópskej aktivity Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2011, ako aj do iných projektov združenia, či už v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, našimi partnermi z Čiech alebo ďalších. Ako výraz spokojnosti s dosiahnutými výsledkami v uplynulom období, Snem zvolil za svojho predsedu na ďalšie obdobie čestného člena ZHMaO SR, dnes už bývalého primátora Banskej Štiavnice, Mgr. Pavla Balžanku.

Prítomní členovia s radosťou skonštatovali, že po viacerých rokoch sa podarilo v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a Nadáciou SPP zrealizovať ocenenie za najlepšie výsledky pri záchrane historického prostredia miest a obcí - kategória v rámci súťaže Kultúrna pamiatka roka.

Jednou z priorít činnosti bude aj rozvoj spolupráce so Združením historických sídiel Čiech, Moravy a Sliezska (SHSČMS) založenej najmä na vzájomnej výmene skúseností.

XIV. Snem ZHMaO SR prijal aj rozpočet na nasledujúce obdobie, ktorého východiskom sú predovšetkým členské príspevky jeho členov.

snem